Giriş

Bir filozof vardı

Bir filozof vardı. Alman galiba... Doktorasını Osmanlı eğitim sistemi üzerine yapmıştı. Kimdi o?
Bir filozof vardı. Alman galiba... Doktorasını Osmanlı eğitim sistemi üzerine yapmıştı. Kimdi o?
sorucu
(4 saat)

Ejderhâ ve Fâtih - Biri bu sahneyi çizebilir mi?

Evliyâ Çelebi ilginç bir hikâye anlatır. Sâdeleştirilmiş hâlini şuradan okuyabilirsiniz.https://ibb.co/52SdDFrÖzgün hâlini de sona ekledim. Hikâyenin sonunda seccâdenin(ya da postun?) altından ateşler çıkaran bir ejderhâ çıkar. Bu sahneden nefis bir resim çıkar diye düşünüyorum. Mahkemede kadı postu
Evliyâ Çelebi ilginç bir hikâye anlatır. Sâdeleştirilmiş hâlini şuradan okuyabilirsiniz.

ibb.co

Özgün hâlini de sona ekledim. Hikâyenin sonunda seccâdenin(ya da postun?) altından ateşler çıkaran bir ejderhâ çıkar. Bu sahneden nefis bir resim çıkar diye düşünüyorum. Mahkemede kadı postu çekmiş altından ejderhâ çıkıyor. Fatih ve Rum mimar dehşet içinde bakıyorlar vb. Resim konusunda hiçbir kabiliyetim yok. Birisi çizebilir/resmedebilir mi bunu?

Bu bir iş teklifi değil elbette resmi meccânen yapacak birini arıyorum. :)

(Orijinal)

{Mi‘mârbaşı ile Ebü'l-feth'in mürâfa‘a-ı şer‘-i Resûl olduğun beyân eder}

Bir gazûb pâdişâh-ı Cem-cenâb olmağile câmi‘i binâ eden mi‘mârbaşıya itâb edüp,
"Benim câmi‘im niçün Ayasofya kadar âlî etmeyüp benim birer Rûm harâcı değer sütûnlarımı kesüp câmi‘im alçak etdin?" dedikde mi‘mâr eydir:
"Pâdişâhım İslâmbol'da zelzele çok olup metânet üzre inkırâzu'd-devrân mü’ebbed ola deyü iki amûdu üçer zirâ‘ kesüp câmi‘-i Ayasofya'dan sehel alçak etdim" deyü özür buldu.
"Özrü cürmünden eşeddir" deyü Ebü'l-feth amân vermeyüp mi‘mârbaşının iki ellerin bileklerinden kat‘ etdi.
Ertesi gün mi‘mârbaşı ehl [ü] iyâliyle İslâmbol mollâsı olan (---) hazretlerinin huzûruna varup Ebü'l-feth Gâzî'den şikayet edüp,
"Mürâfa‘a-i {şer‘} olunmasın taleb ederim" dedikde derhâl (---) hazretleri kethudâsını Ebü'l-feth'e gönderüp şer‘-i şerîfe da‘vet eder. Hemân Ebü'l-feth,
"Emir şer‘-i Resûl-i mübînindir" deyüp lepâçesin geyüp kemerine bir bozdağan topuz alup bâb-ı şerî‘ata yüz sürerek gelüp ba‘de's-selâm aleyk alınup sadr-ı âlîde karâr etmek murâd edindikde (---) hazretleri,

"Oturma beğim, hasmınla mürâfa‘a-yı şer‘ olup ayak berâber durun" dedikde mi‘mârbaşı da‘vâya âğâze edüp eydir:
"Sultânım, ben bir üstâd-ı kâmil mi‘mâr [u] mühendis-i âmil idim. Bu âdem, ‘Benim câmi‘im niçün alçak edüp iki direğim kesdin’ deyü benim iki ellerim kesüp beni kâr [ü] kesbimden ve kifâf-ı nefsimden alıkoyup ehl [ü] iyâlim beslemeğe iktidârım kalmadı. Emir şer‘-i şerîfin" deyüp summun bükmün durdu.
"Beğim ne dersin, bu âdemin ellerin siz mi kat‘ etdiniz?" deyince hemân Ebü'l-feth,
"Vallâhi sultânım, bu âdem benim birer Mısır harâcı değer amûdlarım kat‘ edüp câmi‘im bî-şöhret olup alçak olduğıyçün ellerin kat‘ etdim. Emir şer‘-i şerîfindir" dedikde hemân (---) hazretleri,
"Beğim şöhret âfetdir. Câmi‘ sahrâda {ve} küşâde olsa ve alçak olsa ibâdete mâni‘ değildir. Senin taşın cevâhir dahi olsa kıymeti yine bir taşdır. Ammâ bu âdem melekden mükerrem, kırk yılda hâsıl olur. Ve nâ-şer‘î kat‘-ı yed edüp tehevvür etmişsiz. Bu âdem kârdan kalup şimden gerü kârı cimâ‘ etmek olsa gerekdir. Evlâd [u] ensâbı kesret üzre olup kifâf-ı nefsleri şer‘ân senin üstüne lâzımdır. Ne dersin beğim?" dedikde hemân Sultân Mehemmed,
"Emir şer‘in" dedükde (---) hazretleri,
"Emr-i şer‘ budur kim mi‘mâr da‘vâ etse şer‘an sizin dahi elleriniz kat‘ olunur. Zîrâ şer‘-i şerîfden me’zûn olmadan nâ-şer‘î iş edenin emr-i şer‘ile hakkından gelinir" dedükde Ebü'l-feth,
"Sultânım Beytü'l-mâl-ı müslimînden kifâyet mikdârı ulûfe edelim" dedikde hemân mollâ,
"Hayır, Beytü'l-mâl'e gadr etmen. Bu iş izn-i şer‘siz olmuşdur, kabâhat sizindir. Siz kendi [41a] ulûfenizden bu mecrûha beher yevm onar akçe ferâgat edersiz" deyü hükm etdükde Ebü'l-feth,
"Yigirmişer akçe olsun, ammâ kat-ı yed etdiğim bana helâl etsün" dedükde Mi‘mârbaşı tesellî-i hâtır bulup,
"Dünyâda ve âhiretde helâl olsun" deyü yevmiyye yigirmişer akçenin berât hüccetin alup gitdi.
Sultân Mehemmed dahi kat‘-ı alâka ve fasl-ı husûmet hüccetlerin alup da‘vâ ve nizâ‘dan halâs olunca hemân (---) hazretleri,
"Pâdişâhım şer‘-i şerîfe hoş geldin, ol mahalde da‘vâcın var idi, iktizâ-yı şer‘ ol idi kim huzûr-ı şer‘de müdde‘în ile berâber olaydın. Anıniçün sana ta‘zîm etmedik. Şimdi sana ta‘zîm farz mesâbesindedir" deyü seccâde üzre teklîf etdiler.
Hemân gazûb Sultân Mehemmed eydir:
"Eğer efendi bu sultândır deyü bana himâye edüp mi‘mâra gadr edeydin şu topuz ile seni hurd ederdim" deyü eteği altından topuzu sapıyla gösterdi.
Hemân (---) hazretleri eydir:
"Eğer beğim sen dahi benim şer‘ile hükm etdiğime rızâ vermeyüp zerre kadar şerî‘atdan nükûl edeydin şu seccâde altındaki ejdere seni helâk etdirirdim" deyü seccâdeyi küşâde edince bi-emrillâh seccâde altından bir ejdehâ kıjğırup dehânından âteş-feşânlık ederken Monlâ hazretleri ejdere "Epsem ol" deyü hitâb edüp seccâdeyi yine setr edince hemân Sultân Mehemmed (---) hazretlerinin dest-i şerîfin bûs edüp du‘â-yı hayrları ile şeref-yâb olup sarâyına müteveccih oldular. Böyle bir pâdişâh-ı azîmü'ş-şân iken bâb-ı şerî‘ate gelüp itâ‘at etdi.
Andan mi‘mârın baş halîfesi Abdâl Sinân mi‘mârbaşı olup bu câmi‘e niçe zamîme âsâr-ı binâlar etdi.
sorucu
(21.06.19)
(1)

Seyahatname'den bir parça

Küfürler için kusura bakmayın da metinde aynen bu sözcükler geçiyor. Evliyâ, 4.Murad'ın kendisini kaldırıp havada çevirdiğini anlatıyor da... "edebde sikime sıçarsın" ne demek anlayamadım. Özetle "padişahım midem çok bulandı, sıçacağım da geldi başına" gibi bir şey anladım ben."Latîfe: Bir gün sa‘âd
Küfürler için kusura bakmayın da metinde aynen bu sözcükler geçiyor. Evliyâ, 4.Murad'ın kendisini kaldırıp havada çevirdiğini anlatıyor da... "edebde sikime sıçarsın" ne demek anlayamadım. Özetle "padişahım midem çok bulandı, sıçacağım da geldi başına" gibi bir şey anladım ben.

"Latîfe: Bir gün sa‘âdetle harem hammâmından taşra hâsodaya arak-âlûd olup çıkdıkca cümleye selâm verüp,
"Şimdi bir hammâm faslı eyledim" dediler. Cümle,
"Sahhâ ve âfiyâ" dediler.
Hakîr eyitdim :
"Hünkâr'ım pâk olup nûr olmuşsuz. Bu gün artık yağlanup güleş etmen, zîrâ içeri {haremde} salavâtsız güleşüp tamarınız kırılup kuvvetiniz kalmamışdır. Hattât gibi Melek gibi hasmın vardır" dedim.
"Ya kuvvetim kalmamış mıdır, gör imdi" deyüp bu hakîri hemân kemerimden ukâb-vâr kapup doğancılar pefteresi ve sıbyân fırlağı gibi bu za‘îfi ser-i sa‘âdeti üzre fır-a-fır çevirüp deverân etdirirken hakîr eyitdim:

"Bire Hünkâr'ım bu du‘âcın sakın yenme ve koyuverüp düşürme" dediğimde
"Hemân kendüni pek tut" dedi.
"Be-meded hünkâr, hemân Allâh duta yohsa iş işden geçdi" deyü feryâd ede gördüm. Yine hakîri gürz gibi çevirir.
"Bire Hünkâr'ım dönmeden gönlüm bulandı, kusacağım geldi, edebde sikime sıçarsın, bire pâdişâhım başıniçün o da geldi" deyince gülmeden bî-tâb u bî-mecâl olup bu latîfeden safâ edüp hakîre kırk sekiz altun ihsân eyledi."
sorucu
(20.06.19)
sike sıçmak herhalde ağzına sıçmak gibi bir anlamda?
"Padişahım, meydanda ciddi güreşsek (edebde) zaten siker atarsın, şu anda da bunu yapıyorsun, yapma yeter" gibi bir şey diyor zannımca.


ebabil curnatasi
(20.06.19)

Kubbealtı lugatini Kindle için uyarlamak

Kindle da sözlükler var malum.Kubbealtı lugatini kindle için uyarlamam mümkün mü?https://1manfactory.com/create-your-own-kindle-dictionary-for-every-language-for-free/Şurada bir şeyler anlatılmış ama önce sözlüğün kendisi lazımsözcük1 açıklamasısözcük2 açıklamasışeklinde...http://lugatim.com/'dan bu
Kindle da sözlükler var malum.

Kubbealtı lugatini kindle için uyarlamam mümkün mü?

1manfactory.com

Şurada bir şeyler anlatılmış ama önce sözlüğün kendisi lazım

sözcük1 açıklaması
sözcük2 açıklaması

şeklinde...

lugatim.com'dan bunu çekmek mümkün mü?
sorucu
(19.06.19)
(3)

Sahlep ve vişne suyu da keyif verici mi?

Evliyâ Çelebi'nin Seyahatnâmesinin birinci cildinden bir alıntı var ekte...(Solda özgün dili, sağda sâdeleştirilmişi)Sahlep ve vişne suyu da keyif verici mi sayılıyormuş o zamanlar? Anlayamadım.
Evliyâ Çelebi'nin Seyahatnâmesinin birinci cildinden bir alıntı var ekte...(Solda özgün dili, sağda sâdeleştirilmişi)

Sahlep ve vişne suyu da keyif verici mi sayılıyormuş o zamanlar? Anlayamadım.
sorucu
(16.06.19)
Konunun cevabını tam olarak bilemiyorum ama Seyahatname’de yazılanların çoğunun abartılı ya da yalan olduğunu belirtmek istiyorum.


cemallamec
(16.06.19)
bu tür içecekleri bekletip (bekledikçe alkolü yükseliyor tabi) ağrıları dindirmek osmanlı da gelenek gibi olmuştu (asyada doğal fermenteleri bırakıp gelince buna sığınıyorlardı) hatta boza yasakları ünlüdür. yaşlı kadınlar çok sık içerdi müzmin ağrılar, diş, baş vs için iyi geliyordu.

ek;
'çoğunun' abartı yada yalan olduğunu idda etmek evliya yı tanımamak ve okumamakla mümkün olabilir ancak.


Big bada bum bum
(17.06.19)
keyif verici derken illa aklınıza alkollü ve uyuşturucu türevi şeyler gelmesin. adı üstünde, keyif verici ki bazı din alimleri (o dönemde bunların tesiri daha ziyade idi) keyif verici, faydası olmayan kişiyi meşgul edici (tavla, satranç, arkadaş lakırdısı vs.) şeylerin caiz olmadığını söylerlerdi. buna istinaden dindar biri olarak bilinen evliya çelebinin tüm keyif verici (keyiften ne manaya geldiğini anlamışsınızdır umarım) şeylerden uzak durduğunu anlatıyor.

ki zaten metinde çay, bal şerbeti, elma suyu ve kahveden de bahsediyor keyif verici olarak. aynı dönemde vişne suyu (ki aslında o dönemde doğal bir ağrı kesici olarak da kullanılırmış) ve sahlebi de keyif verici olarak addediyorlarmış. ama dikkat edin keyif verici diyor, uyuşturucu tarzı bir şey demiyor.


yemrem
(17.06.19)
(1)

Seyahatname'yi aslından okumuş biri

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini(hepsini ya da bir kısmını) özgün Türkçesinden(latinizesinden ya da eski harfli halinden) okumuş olan var mı? Sohbet etmek isterim.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini(hepsini ya da bir kısmını) özgün Türkçesinden(latinizesinden ya da eski harfli halinden) okumuş olan var mı? Sohbet etmek isterim.
sorucu
(16.06.19)
yillar once latin alfabesi ile bayagi bir kismini okumustum. turkcesi ozellikle bazi yerlerde cok acik, genelde sozluksuz okumak mumkun diye hatirliyorum. Ben daha cok ilgimi ceken vilayetleri gozden gecirmistim.

Senin ne ilgini cekti en cok?


ebabil curnatasi
(17.06.19)
(2)

Seçmen miyim?

31 mart seçimlerinde askerde olduğum için oy kullanamadım. Şimdi seçim tekrarında da oy kullanamayacağım diye biliyorum. Nitekim ysk'nın sitesinden seçmen sorguladığımda bütün ailem seçmen olarak gözüküyor ben gözükmüyorum. Ama bugün bana seçmen kağıdı geldi? Yanlışlık mı oldu acaba?
31 mart seçimlerinde askerde olduğum için oy kullanamadım. Şimdi seçim tekrarında da oy kullanamayacağım diye biliyorum. Nitekim ysk'nın sitesinden seçmen sorguladığımda bütün ailem seçmen olarak gözüküyor ben gözükmüyorum. Ama bugün bana seçmen kağıdı geldi? Yanlışlık mı oldu acaba?
sorucu
(14.06.19)
Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek


lapris
(14.06.19)
Seçmen kağıdın geldiyse git kullanmayı dene bakalım.


cemallamec
(14.06.19)
(3)

Yiğit özgür karikatürü

"Alevisi, sünnisi, Türk, Kürdü, borcunu vermeyen götlek nurisiyle hepimiz bir milletiz." gibi bir şey diyordu karikatürdeki... Paylaşabilecek olan var mı?
"Alevisi, sünnisi, Türk, Kürdü, borcunu vermeyen götlek nurisiyle hepimiz bir milletiz." gibi bir şey diyordu karikatürdeki... Paylaşabilecek olan var mı?
sorucu
(12.06.19)
bu yiğit özgür değil ama.


avianthem
(12.06.19)
"Pardon milletçe büllük ve beraberliğe ihtiyacımız olan günler bu günler mi?" şeklinde olan bir karikatür de var.


(1)

Dergilerle ilgili bir Türk filmi

Arkadaş anlatmıştı. Birisi bir derginin kayıp bir sayısını arıyor sahafta mı ne? Hangi filmdi bu?
Arkadaş anlatmıştı. Birisi bir derginin kayıp bir sayısını arıyor sahafta mı ne? Hangi filmdi bu?
sorucu
(11.06.19)
11'e 10 kala.


(1)

Güneydoğu Anadolu Turu

Arkadaşla güneydoğu anadolu turu yapmayı düşünüyoruz. Tabi gezmeye de niyetimiz var ama esas niyetimiz yörenin nefis yemeklerini yemek. Her yörenin en yemek yiyilesi mekanlarına giden bir tur var mı acaba? Yoksa kendi başımıza araba falan kiralamak daha mı mantıklı?
Arkadaşla güneydoğu anadolu turu yapmayı düşünüyoruz. Tabi gezmeye de niyetimiz var ama esas niyetimiz yörenin nefis yemeklerini yemek. Her yörenin en yemek yiyilesi mekanlarına giden bir tur var mı acaba? Yoksa kendi başımıza araba falan kiralamak daha mı mantıklı?
sorucu
(10.06.19)
Hem gezip hem yemekse kesinlikle araba kiralayın. Adana, hatay, antep, urfa, diyarbakır hem gezmek hemde yemek için mükemmel şehirler.


(1)

Jedilar, cumhuriyet, imparatorluk

Star Wars'ta jediler cumhuriyeti savunuyorlar, imparatorluğu da karanlık taraf mı savunuyordu. Yanlış mı hatırlıyorum?
Star Wars'ta jediler cumhuriyeti savunuyorlar, imparatorluğu da karanlık taraf mı savunuyordu. Yanlış mı hatırlıyorum?
sorucu
(09.06.19)
Şöyle, Jedi’lar cumhuriyeti Ayrılıkçı birliklere karşı savunuyorlar.

Ayrılıkçıların başını da Karanlık Taraf’ın efendisi Darth Sidious çekiyor. Sonra Ayrılıkçılar galip gelip (özellikle Sidious’un planları ve Anakin’in taraf değiştirmesi ile tetiklenen zincirleme olaylar silsilesiyle) Eski Cumhuriyeti yıkarak İmparatorluğu kuruyorlar ve İmparator zaten bir Sith olduğu için mevcut Sith’ler de imparatorluk tarafında yer alıyor.

Yani tam olarak cumhuriyete karşı imparatorluk savaşıyor diyemeyiz çünkü birinin yıkılışı ile öteki kuruluyor.


helena
(09.06.19)
(2)

İnternetim sürekli kopuyor

İnternetim sürekli kopuyor. Belki modemdendir dedim yeni modem aldım devam ediyor gene... voltaj değişikliğinden falan değildir herhalde çünkü akım koruyucu prize bağlı... TTNET'i arayıp defalarca arıza kaydı bıraktım değişen bir şey yok. Paralel hat falan da yok. Acaba telefon kablolarından falan m
İnternetim sürekli kopuyor. Belki modemdendir dedim yeni modem aldım devam ediyor gene... voltaj değişikliğinden falan değildir herhalde çünkü akım koruyucu prize bağlı... TTNET'i arayıp defalarca arıza kaydı bıraktım değişen bir şey yok. Paralel hat falan da yok. Acaba telefon kablolarından falan mı kaynaklanıyor? Yani değiştirebileceklerimi değiştiririm splitter a bağlananları falan ama esas kaynakta mı bir şey vardır? Bunun için teknik servis mi çağırmak lazım? TTNET in var mı böyle bir şeyi yani telefonla zilyon defa konuştum bana hep metinden bir şeyler okuyorlar yok paralel vardır, yok şu vardır falan... Modülasyon türü 'Auto Sync-Up' ta idi VDSL2'ye getirdim. G.dmt'ye de getirdim. Değişen bir şey yok.Değerler ekteki gibi...
sorucu
(09.06.19)
TTnet'i uzun zaman önce bıraktım, hala geçerli midir bilmiyorum ama evdeki hatta sorun olmadığından eminsen müşteri hizmetlerini arayıp santral arıza kaydı açmalarını isteyebilirsin. Santralden evine gelen hatta sorun varsa müşteri hizmetlerinin gönderdiği servis genelde bu işi çözemez, santrale de haber vermezler. Müşteri hizmetlerinin ve teknik servisin çözemediği sorunu santral çözmüştü.


gyroscope
(09.06.19)
Hat seviyesi cok kotu. 2Mbit te 18 db ile bulusmus modem. Santrale mesafe ise cok az gorunuyor. Bu iste bir terslik var. Modem ayarlariyla oynamanizdan kaynaklanabilir. Hattiniz gercekten VDSL mi? TTNET bina girisinde ankastre kutusuna kadar hatti saglama alir. Kutudan daire girisine kadar musteri sorumlulugunda. Defalarca gelmislerse bina ici tesisatinizda sorun olabilir. Ilk once tekrar ariza kaydi acin ve ankastre kutusunda hat degerlerini olcu aletiyle size gostersinler. Normalse bir de modem girisinde olcu aletiyle baksinlar. Tesisatta mi, modemde mi sorun var ankasilir. Ama sizin sorununuz sanirim bina ici tesisatla ilgili. O zaman bi elektrikciye baktirmaniz gerekecek.


Kirmizibavul
(09.06.19)
(1)

4G'den 3G'ye düşme

Iphone'um ilk açıldığında yukarıda 4G yazıyor ama bir süre sonra 3G yazıyor. Sim kartla ilgili bir sorun olabilir mi yoksa bir ayarı mı yanlış yapıyorum? Çekim gücüne göre otomatik çekiyor diyeceğim ama bir de android var mesela orada sabit 4g yazıyor.
Iphone'um ilk açıldığında yukarıda 4G yazıyor ama bir süre sonra 3G yazıyor. Sim kartla ilgili bir sorun olabilir mi yoksa bir ayarı mı yanlış yapıyorum? Çekim gücüne göre otomatik çekiyor diyeceğim ama bir de android var mesela orada sabit 4g yazıyor.
sorucu
(08.06.19)
Otomatik seçer onu çekim gücüne göre. Vodafone dimi :)


infernalcadre
(08.06.19)
(1)

Roma tarihi hakkında belgesel

Roma tarihi hakkında belgesel önerisi bekliyorum.
Roma tarihi hakkında belgesel önerisi bekliyorum.
sorucu
(08.06.19)
Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire www.imdb.com
eight days that made rome


halanne
(08.06.19)
(1)

Yoga

Youtube videolarıyla yoga yapmaya karar verdim. Daha önce hiç yapmışlığım yok.https://www.youtube.com/watch?v=TXU591OYOHA&list=PLui6Eyny-UzwxbWCWDbTzEwsZnnROBTILŞuradaki 30 günlük bir program var. Bundan mı başlayayım sizce... Başka bir sürü videolar da var da... Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Youtube videolarıyla yoga yapmaya karar verdim. Daha önce hiç yapmışlığım yok.

www.youtube.com

Şuradaki 30 günlük bir program var. Bundan mı başlayayım sizce... Başka bir sürü videolar da var da... Tavsiyelerinizi bekliyorum.
sorucu
(07.06.19)
Amaciniz yoga’yı ogrenmek ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Korhan Kaya’nın çevirisini yaptığı ‘Yogasutra’ adlı kitabi okuyarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Amaç jimnastikse zaten bir suru secenek var bir tanesini secip baslayin.


(6)

En az balgam yapan, öksürten sigara?

En az balgam yapan, öksürten sigara nedir? Yoksa yok mu öyle bir şey?
En az balgam yapan, öksürten sigara nedir? Yoksa yok mu öyle bir şey?
sorucu
(07.06.19)
Marlboro


(s)AINT
(07.06.19)
balgamı sigara yapmıyor mide problemlerini sigara tetikliyor asit boğazında birikiyor balgam oluyor


dismainpula
(07.06.19)
@dismanain öyle birşey yok siagara gastrit yapar balgam da yapar ama mide asidinden başgam olmuyor.başgam akciğerde yapılır oradaki tüycüklerle boğaza ilerler.siagara bu tüycüklerin hareketini bozfuğu için balgam oluyor.aynı zamanda oradaki miktobiotayı bozup enfeksiyonlara yol açtığı için de balgam yapar
Malbora touch blue bence az yapıyor


birdposing
(07.06.19)
iqos. balgam, öksürük, koku vs nedir unuttum.


catch the arrow
(07.06.19)
e3300 içeren kola ice tea ve tatlandırıcılı asitli her türlü sey yapar.Sadece sigara yapmaz.Kola,gazoz bunlar bile yapar


smokee
(07.06.19)
Marlboro Light. En misi en temizi.


aynabugusu
(07.06.19)
(7)

Bunun adı neydi?

Böyle yoğurtlu bir şey... Yemekte verilen salatamsı bir şey yani...
Böyle yoğurtlu bir şey... Yemekte verilen salatamsı bir şey yani...
sorucu
(01.06.19)
coleslaw?


zikardo
(01.06.19)
Pembe sultan onun adı.

www.nefisyemektarifleri.com


Tarator.


pike
(01.06.19)
Pembe sultan +1


tangoalfa
(01.06.19)
kırmızı/mor lahana haşla + süzme yoğurt+sarımsak= resim


qobel
(01.06.19)
O rengi görünce benim aklıma ilk taramasalata gelir. Balık yumurtasından yapılan humus tarzı bir mezedir. Arkadaşların yazdığı gibi kırmızı lahana, pancar, yoğurt vs deneysel çalışarak bir şeyler üretiyor da olabilirler


(13)

Ağlamak

Bir ağlasam... İyi gelecek. Eminim buna... Rahatlayacağım. Fakat yapamıyorum. Bir türlü ağlayamıyorum. Nasıl ağlanır?
Bir ağlasam... İyi gelecek. Eminim buna... Rahatlayacağım. Fakat yapamıyorum. Bir türlü ağlayamıyorum. Nasıl ağlanır?
sorucu
(30.05.19)
Film izle üzgünlü


kablelvuku
(30.05.19)
yaşadığın şehirdeki kenar mahallere git.


hocam
(30.05.19)
Beşiktaşı destekle


(s)AINT
(30.05.19)
kahkaha atmak daha çok rahatlatıyor. niye ağlayasın gereksiz.


iamnotarobot
(30.05.19)
Ağlayacak durumdaysan oturup durumunu düşün.

Psikiyatrik ilac kullanıyorsan eğer ağlayamaman normal. Doktora daniş.

Duygusal değilsen film vs. etki etmez.


dont eat me
(30.05.19)
Bana sarılıp ağlayabilirsin.


Cesario
(30.05.19)
ekrem imamoğlunun 1 milyon fark yediğini hayal et. sonra uyu.


un
(30.05.19)
Canim kardesim izle


eksimeksi
(30.05.19)
o son damla düşmemiştir daha. düştüğünde durmak istesen bile duramayacaksın. o zaman gelmeden önce de ağlayabilirsen ne güzel, kasma kendini :)


hitsumo
(30.05.19)
kına gecesine katıl


heidi'nin dedesi
(30.05.19)
suvan dogra.


aydonno
(30.05.19)
üzücü hayvan videoları- hayvanların dostluklarını yansıtan videolar
babam ve oğlum


(2)

Bu hayvanın cinsi nedir?

https://twitter.com/0000_official/status/1133380334152765441
sorucu
(28.05.19)
sugar gliders


sutlu nescafe
(28.05.19)
Sugar gliders+1 yarasagillerden ;)


noeldayın
(28.05.19)
(8)

Zihni temizleme yöntemleri

Tavsiye edebileceğiniz zihni temizleme yöntemi var mı? Yani nefes alma egzersizleri var bir sürü de hangisini yapacağımı bilmiyorum.
Tavsiye edebileceğiniz zihni temizleme yöntemi var mı? Yani nefes alma egzersizleri var bir sürü de hangisini yapacağımı bilmiyorum.
sorucu
(27.05.19)
herhangi birini yap zaten öyle kolay bir şey değil nefes egzersizi. en temeli de o zaten. içine yöneliyorsun tamamen.


dismainpula
(27.05.19)
(bkz: brain it on )oyunu bana dünyayı unutup zihnimi temizleme imkanı veriyor.


kaset
(27.05.19)
Bir şeyler üretmek, boyamak, tamir etmek, kesip biçmek, örgü örmek. Ağlamak da iyi gelir o da bir seçenek bence.


Amaranta ursula
(27.05.19)
yürüyüş


silver apple
(27.05.19)
Düzenli gece uykusu doğal zihin temizleme özelliğimiz. Mümkün olduğunca düzenli uyu. Böylece bu günün atıklarını yarına bırakmazsın birikim olmaz. Birikim olmayınca gün içinde temizleme ihtiyacı hissetmezsin.

Sosyal medya, internet, cep telefonu gibi beyni gereksiz yere aşırı yoran, faydasız ve üstüne zararlı unsurlardan kaçınmaya çalış, kendini bu konuda disipline et, zaman sınırı koy mesela.

Müzik dinle,yürü, üret. Hayatına sevdiğin unsurları al, sevmediklerini çıkar.

Hepsi bu:) Zihin kirlenmeyince temizlemeye de gerek kalmıyor.


Temel çukuru kazan kepçe ve toprağı kamyona yüklemesini izle. Bayılıyorum.


insomnia
(28.05.19)
tatil.


mikahakkinen
(28.05.19)
mandala boyama
cicek dikme
Sudoku
uyku


jimicik
(28.05.19)
(2)

Güneş yanığı sonrası deri soyulması

Birkaç gün önce güneş kremi sürmeyi unuttum ve 10 dakikada yüzüm acayip yandı. Kırmızı kırmızı şu an soyulmaya başladı başlayacak.... Bundan kurtulmamı hızlandırabilecek bir şey yapabilir miyim?
Birkaç gün önce güneş kremi sürmeyi unuttum ve 10 dakikada yüzüm acayip yandı. Kırmızı kırmızı şu an soyulmaya başladı başlayacak.... Bundan kurtulmamı hızlandırabilecek bir şey yapabilir miyim?
sorucu
(26.05.19)
Bol boş su içerek cildi nemli tutun. Bepanthen gibi cilt iyileştirici etkisi olan kremlerle de yüzünüzü sık sık nemlendirin, kurumasın.
Kozmetik kremler kullanmayın içeriğindeki parfüm vb sebebiyle zaten hasarlı cildi zorlayabilir aşerji vb sebebi olabilir.


balik kraker
(26.05.19)
www.dermoloji.com

Boyun-göğüs bölgesi ve kollarımı hayvan gibi yaktığımda eczacı bunu vermişti, çok ciddi rahatlatmıştı. Bir de aloe veralı yanık jelleri var, iyi geliyor.


kobuzchu kiz
(26.05.19)
(6)

Şarkı önerisi

Hayatın boktanlığını unutturabilecek bir şarkı önerseniz?
Hayatın boktanlığını unutturabilecek bir şarkı önerseniz?
sorucu
(23.05.19)
(1)

İstanbul Avrupa yakasında Profiterol nerede yenir?

İstanbul Avrupa yakasında Profiterol nerede yenir? İnci meşhur da bozmuş falan diyorlar. Online sipariş verebileceğim bir yer olabilirse çok makbule geçer.
İstanbul Avrupa yakasında Profiterol nerede yenir? İnci meşhur da bozmuş falan diyorlar. Online sipariş verebileceğim bir yer olabilirse çok makbule geçer.
sorucu
(22.05.19)
nazar profiterol-kurtuluş caddesi, çok iyi yapar.


(4)

İkide bir akla üşüşen aptallık

Yıllar evvel yaptığım bir aptallık vardı. Benim kesinlikle ve kesinlikle yapmamam gereken, utanç verici bir aptallık... Yıllardır arada bir aklıma gelir kendime, talihime, benim bunu yapmamı engelleyebilecek durumda olup da engellemeyenlere söverim, sinirlenirim. Unuturum iki ay sonra yine hatırları
Yıllar evvel yaptığım bir aptallık vardı. Benim kesinlikle ve kesinlikle yapmamam gereken, utanç verici bir aptallık... Yıllardır arada bir aklıma gelir kendime, talihime, benim bunu yapmamı engelleyebilecek durumda olup da engellemeyenlere söverim, sinirlenirim. Unuturum iki ay sonra yine hatırlarım yine aynı şey... Mezarda mı geçecek bu? Daha erken geçmesi mümkün mü?
sorucu
(21.05.19)
Anlat gülelim geçelim. Sen de rahatla. Anonimsin zaten kasma bu kadar.


hasmetizm 2046
(21.05.19)
Yaptığınız aptallığın farkında olması aslında güzel bir şey. Pişmanlığınız ortaya çıkmış. bunu değiştirmeyeceksinin farkındasın. bu doğru yolda olduğunuzu gösterir ve karakterinize +1 olgunluk katmış durumda.

millette aptallık ve yüzsüzlük diz boyu farkında değiller. tecrübe kazanmışsınız.


Banada oluyor. Boşver


sutlu nescafe
(21.05.19)
ben de yapıyorum böyle aptallıklar ve seneler sonra bile ürperiyorum. Bir daha yapmamaı sağlıyor .


SiyamkedisiZorro
(21.05.19)
(2)

Postgresql'de bir kolon hariç bütün kolonları çekmek

Bir tabloda diyelim ki kolon1 hariç bütün kolonları çekmek istiyorum. Kolon adlarını tek tek yazmadan çekmek mümkün mü?SELECT * EXCEPT kolon1 FROM tablegibi bir şey?
Bir tabloda diyelim ki kolon1 hariç bütün kolonları çekmek istiyorum. Kolon adlarını tek tek yazmadan çekmek mümkün mü?

SELECT * EXCEPT kolon1 FROM table

gibi bir şey?
sorucu
(20.05.19)
yeni bir tablo oluşturup, orada kolonu drop edebilirsin.

SELECT * INTO tempTablo FROM asılTablo

ALTER TABLE tempTablo DROP COLUMN kolonismi

SELECT * FROM tempTablo


hmpf
(20.05.19)
hep aynı kolon hariç isteniyorsa bir view oluştulabilir, veri kaynağı olarak view'i kullanabilirsiniz.

her seferinde başka kolonlar dışarıda bırakılacaksa aşağıdaki çözümü bir inceleyin:

www.postgresonline.com


Copernic
(20.05.19)
(5)

Reçel tavsiyesi

Marketten hazır reçel alacağım da tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Yani Koska'nın, Tamek'in falanlısı güzel diyebileceğiniz bir şey...
Marketten hazır reçel alacağım da tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Yani Koska'nın, Tamek'in falanlısı güzel diyebileceğiniz bir şey...
sorucu
(17.05.19)
St. Dalfour Böğürtlen ve Çilek


heritage
(17.05.19)
yenigün- şeker ilavesiz vişne


aquarium
(17.05.19)
koska gül, hafiftir.


Yenigün'ün reçel çeşitleri. Gerçek şeker, glikozsuz.


SiyamkedisiZorro
(17.05.19)
Tat olarak tamek bu işin piri fakat diğerlerine göre pahalı


neysene
(17.05.19)
(3)

Bluetooth kulaklık önerisi

Iphoneda kullanmak üzere Bluetooth kulaklık önerisi bekliyorum. Yani bir de airpods dışında bir şey kullanmak sorun yaratabilir mi?
Iphoneda kullanmak üzere Bluetooth kulaklık önerisi bekliyorum. Yani bir de airpods dışında bir şey kullanmak sorun yaratabilir mi?
sorucu
(14.05.19)
anker soundcore liberty air

youtu.be

bu adamın incelemelerine güveniyorum


freebird5406_2
(14.05.19)
Anker soundbuds lite


belki lazim olur
(14.05.19)
(5)

YSK'ya göre seçmen değilim?

Geçen seçimlerde askerde olduğum için oy kullanamadım. Ondan önceki seçimlerde kullandım, adresim falan değişmedi zaten... YSK'nın sitesinde yurt içi seçmen sorgulama yaptığımda 'Girilen bilgilere uygun kayıt bulunamadı.' uyarısı çıkıyor. E-devlette de "Yurt içi seçmen kütüğünde kaydınız bulunmamakt
Geçen seçimlerde askerde olduğum için oy kullanamadım. Ondan önceki seçimlerde kullandım, adresim falan değişmedi zaten... YSK'nın sitesinde yurt içi seçmen sorgulama yaptığımda 'Girilen bilgilere uygun kayıt bulunamadı.' uyarısı çıkıyor. E-devlette de "Yurt içi seçmen kütüğünde kaydınız bulunmamaktadır." yazıyor. Size de böyle bir şey oldu mu? Nüfus müdürlüğüne mi gitmem lazım şimdi?
sorucu
(13.05.19)
nüfus müdürlüğüne gitmen lazım bir çok seçmen e devlette çıkmıyormuş.


mikahakkinen
(13.05.19)
yanılıyor olabilirim ama 31 mart'ta kullanamadıysan 23 haziran'da da kullanamaman lazım.


zgrydn
(13.05.19)
Acil nüfus müdürlüğüne


anarsika
(13.05.19)
31 Mart'ta askerde olanlar oy kullanamaz. ben de askerdeydim. ancak seçmen kütüğünde kaydım çıkıyor. gidip onu halledersen bir sonraki seçimlerde kullanabilirsin.


Neill
(13.05.19)
Oy kullanamazsınız.

www.sozcu.com.tr


aynabugusu
(13.05.19)
(1)

5 aylık kuzu nasıl beslenir?

5 aylık kuzuya ot ve su veriyoruz. Başka bir şey vermeli mi acaba?
5 aylık kuzuya ot ve su veriyoruz. Başka bir şey vermeli mi acaba?
sorucu
(12.05.19)
besi yemi var onlardan verebilirsiniz.


olaylar olaylar
(12.05.19)
(4)

Sigara bıraktıktan sonra balgam atmayı hızlandırmak

Sigara bıraktıktan sonra balgam atmayı hızlandırmak için neler yapılabilir doğal yollardan? Öksürüğü de azaltmak için...
Sigara bıraktıktan sonra balgam atmayı hızlandırmak için neler yapılabilir doğal yollardan? Öksürüğü de azaltmak için...
sorucu
(12.05.19)
Keçi boynuzu pekmezi işe yarar.


Depik
(12.05.19)
asetilsistein


dismainpula
(12.05.19)
asetilsistein +1. Bir haftadan fazla kullanmayın. Bol su ve tere tüketin.


joker hakki
(12.05.19)
Bir oturuşta bir bağ tere yemek. Denendi.


kullanıcı adı
(12.05.19)
(2)

İstanbul'da Cağ Kebabı nerede yenir?

İstanbul'da Cağ Kebabı nerede yenir? Sirkeci yokuşunda bir yerde yemiştim fena değildi.
İstanbul'da Cağ Kebabı nerede yenir? Sirkeci yokuşunda bir yerde yemiştim fena değildi.
sorucu
(07.05.19)
sirkecideki için;

tr.foursquare.com


prodeq
(07.05.19)
Ben de senelerdir sehzade cag’da yerim. Gayet iyi istanbul’a gore.


Deathrow
(07.05.19)
(13)

Türkler dışında hangi milletler yere tükürür?

Türkler dışında hangi milletler yere tükürür?
Türkler dışında hangi milletler yere tükürür?
sorucu
(26.04.19)
ruslar


paudi
(26.04.19)
Çinliler


anarche
(26.04.19)
Kürtler


pink ja
(26.04.19)
Amerikadaki siyahiler.

Almanyadaki alkolikler.


superfluid
(26.04.19)
abd'de beyazlar da yere tukuruyor. hatta hic siyahi gormedim ben yere tukuren ama bir dolu beyaz gordum. tabi butun genellemeler yanlistir.


kakalamar
(26.04.19)
almanlar, italyanlar, hollandalilar, fransizlar gorduklerim. yere tukurmek irkla ilgili bir konu degil.


crucio
(26.04.19)
isveç'te de insanlar çok tükürüyor, sigara yerine kullanılan snusun etkisi büyük bunda herhalde. geçen böyle mcdonalds gibi bir yerden iki kız çıktı baya kalabalık meydan hööyk yaptı attı, hay dedim güzel çıtı pıtı kız yaptığına bak


senolll
(26.04.19)
İsveçliler +1
Hatta keşke sadece tükürseler, sümkürüyolar mendilsiz falan sokağa yere herkesin içinde


megalomaniac
(26.04.19)
meksikalılar


yemrem
(26.04.19)
Finlandiya'da da çok var. Bazen üzerine basmamak için oradan oraya atlamak gerekiyor.


bruce mclaren
(26.04.19)
Benim bildigim karsi milleti tukurukle bogmak gibi bir niyetleri yoksa milletler yere tukurmez.


dunal
(27.04.19)
Kurtler, Araplar.
Bir de Ruslar kesin tukuruyordur.


stavro
(27.04.19)
millet ile alakası yok insan ile alakası var.


(3)

Youtube videosunu belli bir altyazı seçili başlatma linki

https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZwŞu videoyu ele alalım. Bu videoyu 3. dakikasından itibaren başlatacaksam şöyle bir link yeterli oluyor.https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZw#t=03m00sBen bu video ilk açıldığında altyazılardan türkçe altyazı seçilmiş olarak açılsın istiyorum. Buna göre
www.youtube.com

Şu videoyu ele alalım. Bu videoyu 3. dakikasından itibaren başlatacaksam şöyle bir link yeterli oluyor.

www.youtube.com

Ben bu video ilk açıldığında altyazılardan türkçe altyazı seçilmiş olarak açılsın istiyorum. Buna göre bir link var mı yani göndereceğim kişi altyazı seçmekle uğraşmasın.
sorucu
(20.04.19)
hayır


Video x ülkesinde yüklenmişse ve x,y,z altyazıları varsa, y ülkesinden biri videoyu açarsa otomatik altyazı geliyor.

Youtube ayalarıyla oynamamış biriyse karşıdaki Türkiyeden görülecek ve türkçe altyazo otomatik açılacak


avatar is back
(20.04.19)
Verdiğiniz örnekte şu linki paylaşırsanız 300. saniyeden başlayacak. Otomatik olarak video oynatılacak ve altyazı açık gelecek ve türkçe seçili olacaktır.

www.youtube.com

Tek sorun full ekranda oynatılacak. Youtube sayfası üzerinden değil.


mr.goodcat
(23.04.19)
(8)

Doktora şiddet konusunda alınabilecek önlemler

Saçmasapan insanların doktor öldürme haberleri her seferinde içimi dağlıyor. Ersin Arslan geldi aklıma...Şunu merak ediyorum. Elinizde yetki ve olanak olsa doktorların böyle saldırılara uğmaması için ne gibi önlemler alırdınız?
Saçmasapan insanların doktor öldürme haberleri her seferinde içimi dağlıyor. Ersin Arslan geldi aklıma...

Şunu merak ediyorum. Elinizde yetki ve olanak olsa doktorların böyle saldırılara uğmaması için ne gibi önlemler alırdınız?
sorucu
(20.04.19)
Yüksek cezalar caydırıcı olabilir.

Hasta hakları diye diye şımarık ve her şeyi hak gören bir hasta profili oluşturuldu. Hasta haklarının yanında çalışan hakları da eşit seviyede olmalıyken çalışan hakları çok geride kaldı. Hasta hakları olmasın demiyorum tabi ki; ama hasta hakları göklere çıkarılırken çalışan hakları ayaklar altında olmamalı.

Çalışanın hizmetten çekilme hakkını kullanabilmesi için izlemesi gereken prosedür kolaylaştırılmalı. Ben beyaz kod verdim, ardından gidip o hastayla olan işimi tamamlamak zorunda kaldım. Mesela orada hizmetten çekilme hakkımı kullanabilmeliydim. Adam üzerime yürümüş, bana saldırmaya kalkmış, güvenlikler gelmiş ve adamı zor zaptetmiş. Ama ortalık sakinleştikten sonra gidip aynı adamla yarım kalan işe devam ediyorum. Böyle olmamalı işte. Ya tekrar saldırmaya kalkarsa, ya bu kez darp ederse ne olacak? Böyle durumlarda idarecimin iki dudağı arasında olmamalıyım.

Her çalışanın masasının altında veya çalışma alanına göre erişimine en kolay yerde panik butonu olmalı. Biri size saldırırken dahili telefonunuzdan önce 1111, sonra dahili numara, sonra da 1'i tuşlamak için vaktiniz olmuyor. Benzer şekilde güvenliği dahiliden veya cepten arayacak kadar da vaktiniz olmuyor. Birileri çığlığınızı duyup koşarsa şanslısınız. Güvenlik lütuf edip gelirse ve müdahale ederse daha şanslısınız. Herhangi bir çalışan sesinizi duyup 1111, dahili numaranız ve 1'i tuşlarsa sizden daha şanslısı yok. Ama doğrudan hastane polisine bildirim gönderen bir panik butonu olsa ve böyle durumlarda hastane polisi müdahaleye gelse en azından daha az hasarla atlatılabilir.

Yapılabilecek çok şey var aslında. Bunlar akla ilk gelenler.


Silahla nöbet bekleyen biri görevlendirilebilir her odada. Gereken görevli sayısını azaltmak için de, poliklinik için ayrı ayrı odalar değil de paravan/perde ile birimleri ayıracak şekilde düzenlenmiş ve büyük odalar yapılabilir hastanelere.


dafaisss
(20.04.19)
Hastaneye gelmek zorlaşacak --> Sevk Zinciri
Hastane girişlerinde x-ray olacak. (poliklinik kısımlarında ve acil servislerde)
Hastanede polis olacak, güvenlik olacak ve sayıları az olmayacak. İşlerini düzgün yapacaklar, müdahil olacaklar.
1 sene sıkı bir düzen sağlanırsa X-ray, polis, güvenlik gevşetilebilir.

Hekimin, hemşirenin, sağlık personelinin çalışma şartlarında EKSİK olmayacak. Emeği, iyi niyeti suistimal edilmeyecek. (İdare tarafından)

Tüm bunlar yapılırken de hekimlere, hemşirelere, tıbbi sekreterlere (belki de en çok bu ekibe) ve diğer hastane personeline denetim getirilecek. Sözlü iletişimde HATA YAPMAYACAKLAR. İnsanlara saygısız, üstten bakan, düşüncesiz bir üslupla yaklaşmayacaklar. Bunu yapanın yanına kar kalmayacak.


aylakadam
(20.04.19)
Önlemler bir tarafa, ancak sağlık sektöründe genel anlamda yükselen bir şiddet kültürü var. Bunun oluşmasına neden olan, sorunun altında yatan gerçek sebepler detaylı şekilde araştırılmadıktan sonra engelleyici önlemler ancak insanlar arasındaki gerginliği engeller. kötü olayların sayısını azaltır. ancak en ufak bir güvenlik zaafiyetinde olaylar patlak verir.

Kişisel olarak gerçek sebep olarak gördüğüm şeylerin başında son yıllarda yükselen alternatif tıp pazarlaması geliyor. Bu gibi modern tıp dışı yöntemler insanlara pazarlanırken ön planda her zaman hastanelerdeki uygulamaların boşa, yararsız olduğu, doktorların özensiz ve formalite bilgilerle beyni yıkanmış robotlar olduğu fikirlerinin ortaya sürülmesi gibi dışlayıcı yöntemler kullanılıyor.

insanların genel anlamda bilime ve bilimsel uygulamalara olan güveni azaldı. televizyonda mordern tıp yöntemlerine çamur atıp, kendi temelsiz fikirlerini yeterli araştırma olmadan sağlaması yapılmış bilgilermiş gibi sunan doktorların da bunda katkısı çok büyük diye düşünüyorum.

Politik olarak da bilim aşağılanıyor, maneviyat gibi kavramlar pozitif olguların arasına sokulmaya çalışılırken bu aynı alternatif tıbbın pazarlanma stratejisi gibi, modern bilimsel uygulama ve bakış açılarının kötülenmesi yoluyla yapılıyor.

İnanılmaz bir sahte-bilim yüceltme eğilimi var insanlar arasında. sadece tıp için de değil, arkeolojiden biyolojiye her alanda insanlar bilimsel veriler yerine spekülasyonlara ilgi duyuyor, bu yönde yönlendiriliyor.

bu durumun ortadan kalkması şart.


mentuhotep
(20.04.19)
yakın dövüş öğrenmek ve o şerefsizler kadar cesur olmak.

bir doktor arkadaşımın elinden, kendisini tehdit eden adamı zor almışlardı mesela. odasının kapısına dayanıp "SEN O ODADAN ÇIKACAN DOKTOR!" diyen kekonun üzerine atlamıştı "NE VAR LAN ÇIKTIM İŞTE." diye.

bu tür durumlar için biber gazı, şok cihazı, beyzbol sopası falan da gerek. pısmamak gerek kısacası.


avianthem
(20.04.19)
Türkiye'de doktora şiddet, kadına şiddet gibi spesifik sorunlar değil, son derece genele yayılmış bir şiddet problemi ve asayiş eksikliği, buna eşlik eden bir adalet sistemi sorunu var. İnsanlar "ne bakıyon" diye birbirini bıçaklıyor, şiddet olaylarını polis umursamıyor bile. Birini bıçakla tehdit ediyorsun başına hiçbir iş gelmiyor. Bu şartlar altında oraya güvenlik koysan insanlar doktoru değil güvenliği darp eder, polise saldırır; sorunu bu şekilde çözemezsin.

Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bence çok ciddi bir adalet devrimi. Öncelikle bizim gibi şiddetin aşırı yaygınlaştığı bir ülkede darp, şiddet, tehdit, yaralama gibi suçlar şikayete bağlı olmamalı. Kimse mahkemeyle uğraşmak istemediği için bu tarz suçların hiçbir cezai karşılığı olmuyor. Ayrıca cezalar çok ciddi oranlarda arttırılmalı ve ciddi şekilde takip edilmeli. Trafik tartışmasında birine yumruk atan birisi bile başının kesin olarak ciddi şekilde belaya gireceğini bilmeli ki bu tarz bi şeye kalkışırken bir daha düşünsün. Sonra elinde silahla, bıçakla birisini tehdit edeni polis oracıkta etkisiz hale getirebilmeli, yine bu tarz suçların ciddi hapis cezaları olmalı. Şimdi adam gelip ağzını yüzünü kırsa bile sen şikayet etmezsen serbest kalıyor, uğraşıp peşine düşsen adam belalı biriyse polis seni korumuyor, e ceza aldırsan para cezasına çevriliyor. Böyle olmaz, sistem baştan sona tamamen işlevsiz.

Türkiye'deki problemi doktora şiddet vb etiketlerle spesifikleştirmek asıl problemi görmemizi engelliyor diye düşünüyorum.


Savcılık ertesi gün serbest bırakıyor, bu böyle olmaz.

Vereceksin hapis cezasını yatacak. Cezalar caydırıcı nitelikte olmalı.


038576
(20.04.19)
Benim İstanbul da acil uzmanı arkadaşım artık doktorların sorun çıkaran hastaları dövdüğünü söylemişti. Hatta onun bir olayı vardı.
Hastasının sonuçlarının çıkmasını beklerken hasta yakını kadın, arkadaşı defalarca sözlü taciz ediyor. Arkadaş ya sabır modundayken kadın “sizi öldürmekle iyi ediyorlar” deyince arkadaş kadının saçlarını kavrayıp bekleme salonuna çıkarıyor. Kadın onu itince de peşpeşe defalarca kadını tokatlıyor. Bekleyen diğer hastalar arkadaşa desteğe geliyor vs. Bu olaydaki dr arkadaşım kadın ve tek hasta dövme olayı olduğu, erkek drların en ufak sözlü tacizde allah ne verdiyse giriştiğini söylemişti.:((


sumuklu asilzade
(20.04.19)
(8)

Bu meyvenin adı ne?

Bundan yiyorum deli gibi... Erik değil... Ama eriğe yakınsayan bir tadı var gibi gibi... Nedir bu meyvenin adı?http://i66.tinypic.com/29n751g.jpg
Bundan yiyorum deli gibi... Erik değil... Ama eriğe yakınsayan bir tadı var gibi gibi... Nedir bu meyvenin adı?

i66.tinypic.com
sorucu
(18.04.19)
Link gelmemiş, edit lütfen


Etanglement
(18.04.19)
Zerdali.


m e b
(18.04.19)
nektarin çağlası. yani şunun olmamış hali.


kibritsuyu
(18.04.19)
Çağla. (Uzmanı değilim: Böyle erik+kayısı kırması yeşil bir şey ise çağla. Zerdali ile çağla eş anlamlı gibi kullanımı da var. Ama bizim oralarda zerdaliyi kayısı ile eş anlamlı gibi kullanırız. )


speedy
(18.04.19)
şimdi şöyle.

kayısı ile zerdali, olmuş haliyle birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzer meyveler. hatta aynı meyve bile olabilir. biri aşılı, biri aşısız olanı. bağı bahçesi olan anlar elbet de biz şehir bebeleri için zor. anlamanın da en iyi yolu çekirdeğini kırıp içindeki badem gibi şeyi yemektir. kayısının çekirdeği tatlı olur, zerdalinin çekirdeği acı olur.

şeftali ve nektarinin de çekirdeği açı olur.

bu tip meyvelerin olmamışına çağla deniyor. hepsinin adı çağla. ama bu hangi meyvenin olmamışı, onu bilmek lazım.

ortasındaki çekirdek kısmını yiyebiliyorsanız %100 kayısı çağlası.
meyve tüylü ve çekirdek kısmı tatlı ise badem çağlası.
meyve tüylü ve çekirdek kısmı acı ise şeftali çağlası.
meyve tüysüz ve çekirdek kısmı acı ise nektarin çağlası.

ben tipinden nektarine benzettim ama zerdali veya kayısı da olması mümkün. tipine bakın, olunca kayısıya mı benzer, nektarine mi benzer. bi de çekirdeğini yiyin, acı mı tatlı mı.


kibritsuyu
(18.04.19)
Nektari çağlası +1


influx
(18.04.19)
bana da cagla gibi geldi ama bizim bahcedeki erikler de bu yolladigin resimdeki kadar oluyor, o da ayri bi suphe uyandirdi sahsen =D


superfluid
(18.04.19)
Nektari çağlası


Melange
(19.04.19)
(2)

Fransızca bilen var mı?

https://twitter.com/muradcobanoglu/status/1117118158433935361başlardaki Fransızca konuşmalarda ne deniyor?
twitter.com

başlardaki Fransızca konuşmalarda ne deniyor?
sorucu
(13.04.19)
eminim değilim ama yazayım. konuguna, buraya gelmekten memnun musunuz diye soruyor paşam . sonrasında 5 yıl önce burada calısmaya basladıklarını söylüyor. tahsin beyi tanıtmamı ister misiniz? kendisi burada calısıyor diyor.


monicapp
(14.04.19)
monicapp +1

ekselansları, burada görmüş olduğunuz gelişmelerden memnun musunuz gibisinden soruyor. o da üç sene gibi bir zamanda olağanüstü gelişme kaydedildiğini söylüyor. atatürk, "siz burada göreve başlayalı beş yıl oldu, değil mi? öncesinde ..(burasını anlamadım).. buranın sorumlusu tahsin bey, müsaade ederseniz size tanıştırayım, kendisi gelişmeleri anlatsın" diyor.

ses kalitesi çok düşük arada bazı kelimeleri kaçırmış yahut yanlış anlamış olabilirim. ama atatürk inanılmaz kibar ve resmi konuşuyor.


(1)

Homesman ne demek?

The Homesman filmindeki homesman ne demek? Sözlüklerde yok.
The Homesman filmindeki homesman ne demek? Sözlüklerde yok.
sorucu
(13.04.19)
“The title refers to the task of taking immigrants back home, which was typically a man's job”

Filmin adı genellikle bir erkeğin işi olan göçmenleri eve götürme görevine atıfta bulunmaktdım


cemallamec
(13.04.19)
(1)

Kindle'da Word Wise özelliğinin çalışmaması

Kindle Paperwhite 3 var elimde... Word wise diye bir özellik var malum. Ayarlarda on da gözüküyor. İnternet de açık... Ama bir sürü İngilizce kitapta denedim gözükmüyor word wise... Neyi yanlış yapıyor olabilirim?
Kindle Paperwhite 3 var elimde... Word wise diye bir özellik var malum. Ayarlarda on da gözüküyor. İnternet de açık... Ama bir sürü İngilizce kitapta denedim gözükmüyor word wise... Neyi yanlış yapıyor olabilirim?
sorucu
(12.04.19)
word wise özelliği sadece amazon.com'dan satın aldığın word wise özelliği destekli kitaplarda çalışır.


duyurunun bug'ı
(12.04.19)
(1)

Stubhub'dan bilet almak?

https://www.stubhub.comCem Yılmaz'ın gösterisine bilet alacaktım da burası güvenilir bir yer mi bilemedim. Biletixte bütün istanbul biletleri tükenmiş gözüküyor.
www.stubhub.com

Cem Yılmaz'ın gösterisine bilet alacaktım da burası güvenilir bir yer mi bilemedim. Biletixte bütün istanbul biletleri tükenmiş gözüküyor.
sorucu
(12.04.19)
ebay'in sahip olduğu sağlam bir yer.


xiii
(12.04.19)
(2)

Egzersiz videosu

Youtube'da zilyon tane video var da... Odamda alet falan kullanmadan her bir tarafımı çalıştırıp yoracak video tavsiyesi bekliyorum.
Youtube'da zilyon tane video var da... Odamda alet falan kullanmadan her bir tarafımı çalıştırıp yoracak video tavsiyesi bekliyorum.
sorucu
(10.04.19)
Zibilyon tanenin sana uyan bir tanesinden başla. Sonra bir sonrakine geç. Sonra bir sonrakine.
Zaman içinde olayın mantığını kavrayıp kendi programını yazarsın.
Bir taneye takılır kalırsan yaptığın hatalar da o hataların sonuçları da kalıcı olur.


Mirket
(10.04.19)
fitnessblender kanalının videolarına bakabilirsin. Evde ağırlıksız yapılabilecek kardiyo ve hiit videoları var. Telefon için Nike Training uygulaması da baya güzel.


jacque
(10.04.19)
(3)

İsrail yapımı film tavsiyesi

İsrail yapımı film tavsiyesi bekliyorum.
İsrail yapımı film tavsiyesi bekliyorum.
sorucu
(10.04.19)
Foxtrot


Ufuk
(10.04.19)
Ronit Elkabetz filmleri.


auroraaurora
(10.04.19)
vals im beşir.


sanat guresi
(10.04.19)
(3)

Elektrik sorunu

Dün evde sigortalar falan atmış. Açmışlar. Ben eve geldiğimde odamın sigortası atmıştı gene... Açtım. Üst katta modemimin adaptörü yanmıştı.Bugün evde bir koku duymuşlar meğer alt katta sinbo filtre kahve makinesinin akım koruyucu prizle bağlı olduğu yerden geliyormuş. Filtre kahve makinesinin kablo
Dün evde sigortalar falan atmış. Açmışlar. Ben eve geldiğimde odamın sigortası atmıştı gene... Açtım. Üst katta modemimin adaptörü yanmıştı.

Bugün evde bir koku duymuşlar meğer alt katta sinbo filtre kahve makinesinin akım koruyucu prizle bağlı olduğu yerden geliyormuş. Filtre kahve makinesinin kablosu kıtır kıtır olmuş. Priz çalışıyor. Fotoğraflar şöyle...

oi63.tinypic.com
oi64.tinypic.com
oi66.tinypic.com
oi67.tinypic.com

Ayrıca biri alt kattaki lavabodaki musluk suyundan hafif çarpıldığını söyledi.

Sizce bütün bunlar kahve makinesinden mi kaynaklanıyordu? Yoksa elektrik tesisatıyla ilgili bir şey mi var?
sorucu
(09.04.19)
baya baya asiri akim, hersey yanmis kebap olmus. sigortanin erken atmasi gerekirdi..

alet sikinti yaratmis o kesin ama sigortalara bi bakin, ev ortamiysa ilk siradaki sigorta haric 16 ve 10A dan fazla olmamali.


vhs kaseti
(09.04.19)
hocam cihazda kısa devre olmuş belli ki, kablo priz hoplatmış hepsini. priz sigorta kutusu arası tesisata da zarar vermiş olabilir. işin ehli bi usta elden geçirsin.


Golgi
(09.04.19)
Üst kattaki modeme kadar ulaştıysa iyi bir elektrikçi çağırın.


(2)

Spor ayakkabısı nereden alınır?

Spor ayakkabısı nereden alınır? Ne tavsiye edersiniz?
Spor ayakkabısı nereden alınır? Ne tavsiye edersiniz?
sorucu
(07.04.19)
spor ayakkabisi derken, kosu icin mi, gunluk giymek icin mi veya baska bir spor icin mi? biraz daha spesifik olsan daha iyi cevaplar alirsin.


baldur2
(07.04.19)
jump ın skechers dan daha rahat tabanlı ayakkabıları var. fiyatını karşılaştırınca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.


digits
(07.04.19)
(1)

Seçim capsleri ve tivitleri

Seçim haftası askerdeydim. Seçime ilişkin komik caps, tivit, ekşisözlük girdisi paylaşabilirseniz sevinirim.
Seçim haftası askerdeydim. Seçime ilişkin komik caps, tivit, ekşisözlük girdisi paylaşabilirseniz sevinirim.
sorucu
(06.04.19)
şunu gördüm dün.

onedio.com


spirit crusher
(06.04.19)
(5)

Seboreik dermatite iyi gelen sabun, ürün

Yüzümdeki seboreik dermatit geçmiyor bir türlü... Kükürtlü sabun falan iyi gelir mi acaba? Var mı böyle falan sabunu tavsiyeniz... coresatin sea buckthorn-fungicidal barrier cream iyi geliyor diyorlar ama..
Yüzümdeki seboreik dermatit geçmiyor bir türlü... Kükürtlü sabun falan iyi gelir mi acaba? Var mı böyle falan sabunu tavsiyeniz... coresatin sea buckthorn-fungicidal barrier cream iyi geliyor diyorlar ama..
sorucu
(26.02.19)
Gluteni ve mayayı kesmek, başka çaren yok. Diğerleri geçici çözüm.


windows95
(26.02.19)
windows95 +1
10 sene boyunca denemediğim ilaç, krem vs kalmamıştı, ama geçmedi. çenemden burun çevreme de sıçradı hatta. ama glutensiz ve şekersiz beslendiğimden beri hiç yaşamıyorum bu sorunu.
bir de cildi kuru bırakmamak, güneş koruyusu kullanmak önemli.


pokerface
(26.02.19)
çözüm kefir. bizzat denedim. uzun vadeli olarak da şekersiz yaşam en iyisi.


lata
(26.02.19)
Probiyotik+fucicort+yves rosher kepek önleyici şampuan(nar var üstünde)

eksisozluk.com


the coon
(26.02.19)
tek çözüm selenium sulfide. head & shoulders clinical strength serisini araştır. hatta al kullan direk.


Tears of Devil
(26.02.19)
(2)

İstanbul Avrupa yakasında tenis kortu

Hayatımda ilk defa tenis oynayacağım. İstanbul Avrupa yakasında tenis kortu tavsiye edebilir misiniz? Falan saatler arası kiralayabilme imkanımız var mı yoksa aylık üye olmamız mı gerekiyor?Başlamadan önce ders almam mı lazım sizce yani arkadaşla takılalım diyoruz ama...
Hayatımda ilk defa tenis oynayacağım. İstanbul Avrupa yakasında tenis kortu tavsiye edebilir misiniz? Falan saatler arası kiralayabilme imkanımız var mı yoksa aylık üye olmamız mı gerekiyor?

Başlamadan önce ders almam mı lazım sizce yani arkadaşla takılalım diyoruz ama...
sorucu
(11.02.19)
kesinlikle ders almalısınız
itesk'i tavsiye ederim


superb
(11.02.19)
Akatlar Club Sporium'a sorun.

Ücretsiz olarak da Levent'te Sporcular Parkı içerisinde iki adet kort var. Ne zaman görsem boş.


(2)

Tarihin Arka Odasının hangi bölümlerini tavsiye edersiniz?

Tarihin Arka Odasının hangi bölümlerini tavsiye edersiniz?
Tarihin Arka Odasının hangi bölümlerini tavsiye edersiniz?
sorucu
(09.02.19)
youtu.be şu enteresan bir bölümdü, pek konuşulmayan konular. Taciz tecavüz olayı dışında Murat'ın Türk şiiriyle ilgili söylediği şeyleri de ben ilk kez duymuştum.


Mossy
(09.02.19)
Gonul Alpay Tekin'in konuk oldugu tum bölümleri tavsiye ederim.


(1)

Arkada çalan şarkı nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=PbYmxbEmQz8Shazam bulamadı.
www.youtube.com

Shazam bulamadı.
sorucu
(29.01.19)
www.youtube.com
değiştirmişler biraz.


(2)

VHS kaseti bilgisayara aktarmak

Elimde VHS oynatıcı eski bir alet var.https://www.hepsiburada.com/easier-cap-ezcap-dc60-usb-2-0-cvbs-audio-s-video-capture-goruntu-ses-yakalama-cihazi-p-HBV000004XWLK?magaza=epazaravm&wt_gl=cpc.tum.universal-genel.pla&gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aA_iy_rNwlS6kPRPk2NV-YD7KofZnD8z0u56P9M5SWnlhawh-gO
Elimde VHS oynatıcı eski bir alet var.

www.hepsiburada.com

Şununla bilgisayara bağlayabilirim sanırım değil mi? VHS kaseti bilgisayara aktaran var mı daha önce? Nasıl oluyor niteliği falan?
sorucu
(28.01.19)
yorumda kalitesiz demişler. USB hep sorun oldu bu işler için fakat usb3.0 yeterli geliyor olmalı.

Ben zamanında bu işler için firewire 400 kart almıştım. O sürekli sabit hız verebildiği için capture için daha uygundu, usb'de hız dalgalanıyor falan. Çünkü kasetten bire bir yakalama yapıyorsun görüntü akıyor aktığı an bilgisayara aktarılıyor.

Bence bu işi yapan güvenilir bir yere götürün 10-20 lira neyse aktartın. (ne kadar hiç bilmiyorum tabii). VHS çözünürlüğü pal ise 352x288 olmalı. Çok düşük tabii ama yapacak bir şey yok :) Belki upscale yapıp size 720x576 yani dvd çözünürlüğünde verirler.

fakat, bir yere verecekseniz de kendiniz de aktaracaksanız bir kez bi sona kadar sarın sonra başa geri sarın. O kasetleri arada sarmak lazım aslında. Fiziksel bir madde genleşebiliyor vs. bu şekilde sağlığına kavuştuğunu hatırlıyorum. Hani eskiden izlerken "kaset sardı-takıldı" muhabbeti oluyordu biraz onun önüne geçmek için. Player'la da ilgili olabilir tabii. Bu tür kasetleri aktarırken benim en korktuğum şey kasete zarar gelmesi. Bir kere düzgünce dijitale aktarırsanız gerisi yedekleme :)


nhk ni youkosu
(28.01.19)
En iyisi vhs kasedi oynatıcı ile ekrana yansıtmak sonra kaydedici ile kayıt etmektir bence. belki çok kaliteli bir goruntu olmaz ama genede kasedin bozulmasından iyidir :)


AlexProby
(28.01.19)
(5)

Hereditary'yi izleyip korkan

Korku filmi izleyip de korktuğumu pek hatırlamıyorum. Belki çocukken... 18 yaşındayken Dabbe'yi izlemiştim bir sahnesi gece uyutmuyordu beni... Neyse Hereditary diye bir film fragmanı gördüm. Conjuring tadında bir şey izlerim diye düşündüm. Conjuring 1-2'yi izlemiş ve eğlenmiştim ama pek korktuğumu
Korku filmi izleyip de korktuğumu pek hatırlamıyorum. Belki çocukken... 18 yaşındayken Dabbe'yi izlemiştim bir sahnesi gece uyutmuyordu beni... Neyse Hereditary diye bir film fragmanı gördüm. Conjuring tadında bir şey izlerim diye düşündüm. Conjuring 1-2'yi izlemiş ve eğlenmiştim ama pek korktuğumu söyleyemem.

Hereditary'yi bu gece tek başıma izledim. 31 yaşında eşek kadar bir adam olarak fena halde korkuyorum şu an... Bayağı korkuyorum. Bir an önce sabah olsun diye bekliyorum. Işığı ve gözümü kapadığım an birçok sahne gözümün önüne geliyor. O kadar korku filmi izledim de ilk defa böyle korktum.

Benim gibi korkan var mı, yoksa benim korkaklığım mı tuttu?
sorucu
(10.01.19)
ya benim korku eşiğim çok düşüktür, doğaüstü olayları anlatan filmlerden çok korkarım. o yüzden merak ettiğim korku filmlerini ofiste izliyorum, sıkıntı olmuyor. bu filmi evde akşam izlemiştim. finalin bağlandığı yer dandik olsa da izlerken ve izledikten sonra çok korktum. etkisinden çıkmam bikaç günü aldı.


elorelia
(11.01.19)
eşşek kadar bir adam olarak benim de etkisinden uzun süre çıkamadığımı söyleyebilirim. öyle aman aman korkan biri de değilim asla. ama bunların yaptığı tam terbiyesizlik yahu :D


winston
(11.01.19)
ben korku filmi severim ama pek korkamıyorum. korkmasam da beğendiklerim oluyor tabii ama bunu beğenmemiştim. ama genelde beğeniliyor gördüğüm kadarıyla.


İzlemeyi düşünüyodum söylediğin iyi oldu götü titrek adamım ben teşekkürler.


Giovanni Pipitto
(11.01.19)
Sonunu o kadar saçma bağladılar ki korku kısmı tamamen anlamsızlaştı bu film için bende.


mavibalık
(11.01.19)
buraya yazılanların hakları Sir Anthony Hopkins'e aittir.
yazan eden compumaster, ilgilenen eden fader
modere edenler compumaster, dambil, deckard, fader, groove salad, hollowlife, kahvegibi, kibritsuyu, kobuzchu kiz, robin
bu sitede yazılanların hiçbiri doğru değildir. site içeriği küçükler için sakıncalı olabilir. yazılardan yazarları sorumludur. kaynak göstermeden alıntılanamaz. devlet tarafından atanmış bir kurumun internet üzerinde kimin hangi bilgiye ulaşıp ulaşamayacağına karar vermesi insan haklarına aykırıdır. web siteleri kullanıcıların istekleri doğrultusunda bağlandıkları yerlerdir. kullanıcılar isterlerse bir web sitesine bağlanmayabilirler. bu güçleri ve imkanları mevcuttur. bir kullanıcı bir siteye bağlanmak istiyorsa bu onun tercihi ve hakkıdır. bağlanmak istemiyorsa bu yine onun tercihi ve hakkıdır. halkın kendisine hizmet etmesi için görevlendirdiği kurumlar hadlerini aşıp halka neye ulaşıp ulaşmayacağını bilmeyen cahil cühela muamelesi edemezler. ebeveynlerin çocuklarını sakıncalı içeriklerden koruması için çok sayıda bedava ve ücretli yazılım mevcuttur. bu yazılımlar bir web tarayıcısını kullanmaktan daha karmaşık teknik bilgi gerektirmemektedir. devletin milletini küçük düşürmesi ve ebleh yerine koyması yasaktır.